Klientu līdzekļu drošība ir finanšu pakalpojumu prioritāte

Līdzekļu aizsardzības shēmaMēs, Amenda, uzskatām, ka, sniedzot finanšu pakalpojumus, klientu līdzekļu drošība ir prioritāte un ka pakalpojumu vērtība pieaug gadījumos, kad ir iespēja apstiprināt klientu līdzekļu atrašanos drošībā.

Amenda ir izveidojusi organizatorisko struktūru, kuras ietvaros uzticamas ārējās personas nodrošina klientu līdzekļu aizsardzību vairākos līmeņos. FX tirgotāji var justies droši, pateicoties Amendas izveidotajai stabilajai līdzekļu aizsardzības sistēmai, kas ir arī tās konkurētspējas priekšrocība salīdzinājumā ar konkurentiem.

Aizsardzība pret negatīvu bilanci

Aizsardzības pret negatīvu bilanci mērķis ir aizsargāt privātos klientus ārkārtas apstākļos, kad rīkojuma pamatā esošos aktīvus skar tik lielas un pēkšņas cenu izmaiņas, kas brokeru sabiedrībai traucē slēgt pozīciju, kā to paredz prasība par drošības depozīta (maržas) slēgšanas aizsardzību, kas rezultātā klientam rada negatīvu konta bilanci. Citiem vārdiem sakot, būtiski notikumi tirgos var izraisīt cenu pārrāvumus, radot šķēršļus automātiskās drošības depozīta (maržas) slēgšanas aizsardzības efektivitātei.
Aizsardzības pret negatīvu bilanci nolūks ir nodrošināt, lai ieguldītāja maksimālie zaudējumi, kas varētu rasties no CFD tirdzniecības, ietverot visas saistītās izmaksas, nepārsniegtu ieguldītāja CFD tirdzniecības kontā esošo ar CFD tirdzniecību saistīto līdzekļu kopējo apjomu - tajā skaitā, iekļaujot visus līdzekļus, kas vēl tiks kreditēti kontā kā neto peļņa no atvērto ar kontu saistīto pozīciju slēgšanas. Ieguldītājam nav jāuzņemas papildu saistības, kas saistītas ar viņa tirdzniecību. Visām EVTI (ESMA) regulētajām brokeru sabiedrībām, kas piedāvā maržinālo CFD tirdzniecību, ir pienākums nodrošināt privātiem klientiem aizsardzību pret negatīvu bilanci viena konta ietvaros. Lūdzu ņemiet vērā, ka aizsardzība pret negatīvu bilanci nav pieejama profesionāliem ieguldītājiem.

 

Kā darbojas aizsardzība pret negatīvu bilanci

ieņemsim, ka esat privātais klients, kura tirdzniecības kontā ir ieskaitīti EUR 10 000. Amenda Stop - out līmenis privātajiem klientiem ir 50%. Tas nozīmē, ka Jūsu pozīcija tiks slēgta automātiski, kad nodrošinājuma depozīta (maržas) vērtība sasniegs EUR 5 000. Situācijā, kad tirgus tuvojas Stop-out līmenim, tas piedzīvo paaugstinātu svārstīgumu, radot cenu pārrāvumus un likviditātes trūkumu rīkojumu izpildīšanai. Līdz brīdim, kad tiek aktivizēta automātiskā Stop-out pozīcijas slēgšana un slēgšanas rīkojums tiek izpildīts, konta bilance jau ir negatīva vērtība. Šādā gadījumā Jūs varat pretendēt uz aizsardzību pret negatīvu bilanci, un Jūsu negatīvais atlikums tiks kompensēts līdz nullei, ierobežotjot Jūsu atbildību līdz summai, ko esat ieguldījis.

Šķirta klientu drošības depozītu (maržu) turēšana

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Amenda klientu līdzekļus tur šķirti. Slēdzot līgumus ar finanšu institūcijām, Amenda norāda, ka līdzekļi, kuri tiek ieskaitīti klientu drošības depozītu (maržu) glabāšanai paredzētajā kontā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pieder Amenda klientiem. Līdz ar to, pat izpildoties visnegatīvākajam scenārijam, kurā Amenda darbības rezultātā cieš zaudējumus, klientu drošības depozītu summas nekādā veidā netiek ietekmētas (klientu drošības depozīti ir tiesiski aizsargāti).

Ieskaitītās un izskaitītās drošības depozītu summas, kā arī kontu atlikumus nepārtraukti uzrauga Amenda aktīvu uzskaites speciālisti.

Aktīvu uzskaites departamentam katru mēnesi ir pienākums ziņot uzraugošajai institūcijai (FKTK) par drošības depozītu (maržu) līmeni, kā arī par pašas Amendas finanšu situāciju. Reizi gadā ārējais audits pārbauda, vai Amenda veiktās darbības ir pietiekamas, lai nodrošinātu, ka klientu drošības depozīti (maržas) ir juridiski aizsargāti, un iesniedz FKTK ziņojumu par veikto pārbaudi.

Tādējādi klientu drošības depozīti (maržas) tiek pārvaldīti, pielietojot pārdomāti veidotu pasākumu kopumu.

Drošs biznesa modelis

Amenda ir ieviesusi 100% izpildes (aģenta) modeli, līdz ar to Amenda finanšu situāciju un stabilitāti neietekmē klientu darījumu peļņa un zaudējumi.

Amenda licence, kuru ir izsniegusi FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija), kas veic Amenda uzraudzību, ir papildu drošība Amenda klientiem. Amenda licence ļauj tai sniegt pakalpojumus, tikai izmantojot izpildes (aģenta) modeli – t.i. Amenda ir tiesības pieņemt un nodot izpildei klientu rīkojumus un izpildīt rīkojumus uz klientu vai trešo personu rēķina, bet tai nav tiesību veikt darījumu izpildi uz pašas rēķina

To, vai Amenda darbojas izsniegtās licences robežās, uzrauga ne tikai FKTK, bet arī zvērinātu advokātu birojs, kas ir Amenda juridiskais konsultants, Amenda padome, kā arī iekšējais un ārējais audits.

Brokeru sabiedrības, kas darbojas kā tirgus veidotāji (market makers), parasti gūst zaudējumus, kad klientu darījumi ģenerē peļņu. Līdz ar to šādas brokeru sabiedrības ienākumi ir atkarīgi no klientu darījumiem. Piemēram, ja klientam ir atvērta pirkšanas (pārdošanas) pozīcija, brokeris, tirgus veidotājs, turēs atvērtu pretēju pārdošanas (pirkšanas) pozīciju. Proti, brokeris, tirgus veidotājs, gūs zaudējumus, kad klienta darījumi radīs peļņu, un gūs peļņu, kad klients cietīs zaudējumus. Šādā veidā brokera, tirgus veidotāja, finanšu situācija var strauji pasliktināties, ja klienti vienlaikus gūst peļņu no būtiskām pārmaiņām finanšu tirgū. Turpretī Amenda ir brokeru sabiedrība, kura izmanto 100% izpildes (aģenta) modeli (STP/DMA/ECN/NDD), un, tā kā visi klienta rīkojumi tiek nodoti izpildes vietai, Amenda nebūs atvērtu pozīciju, kas pretējas klientu pozīcijām. Līdz ar to Amenda finanšu situāciju neietekmē klientu darījumu peļņa no straujas kustības finanšu tirgū.

Ieguldītāju aizsardzības shēma

FCMC LogoLai gan ņemot vērā augstākminētos faktorus (biznesa modelis un klientu aktīvu šķirta turēšana), šāda iespējamība vērtējama kā zema, saistību neizpildes gadījumos Amenda klientu līdzekļus atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem līdz EUR 20,000 apmērā aizsargā ieguldītāju aizsardzības shēma. Saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensācijas sistēmām katram ieguldītājam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā EUR 20,000. Vairāk par ieguldītāju aizsardzības shēmu var uzzināt FKTK oficiālajā mājas lapā.

Rihards Strenga
Rihards StrengaLATVIJAS KRĀJAIZDEVU APVIENĪBAS
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
WWW.KAA.LV
Pastāv daudzi faktori, kas ietekmē manu ieguldīto naudas līdzekļu drošību – no līdzekļu aizsardzības shēmas līdz pat prasībām pret iekšējās kontroles sistēmu un uzņēmuma vadību. Par Amenda varu teikt, ka uzņēmuma vadība izturas nopietni pret klientu aktīvu drošību. Tāpat Amenda izmanto 100% izpildes modeli, kas, manuprāt, samazina vadības riskus, kā arī ierobežo interešu konfliktu rašanās iespējas. Ja meklējat forex tirdzniecības iespējas un vēlaties justies droši par savu izvēli, tad Amenda, ir Jūsu brokeris.
Jānis Urtāns
Jānis Urtāns JURISTS KREDĪTIESTĀDĒ
Tā kā mana ikdiena paiet, strādājot par juristu kredītiestādē, arī Amenda es, pirmkārt, izvērtēju no drošības un uzraudzības skatupunkta. Varu teikt, ka Amenda ir visas licences un atļaujas no kompetentajām iestādēm Latvijā, ES un EEZ valstīs, un no uzraudzības viedokļa tās piedāvātie forex pakalpojumi ir droši un uzticami. Ir jāuzsver, ka saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas un ES normatīvajiem aktiem Amenda nepārtraukti jāuzrauga atbilstība spēkā esošajam regulējumam. Ja līdzekļu drošība ir Jūsu prioritāte, Amenda noteikti ir viena no veiksmīgākajām izvēlēm.
Kristaps Gintauts
Kristaps Gintauts ATBILSTĪBAS SPECIĀLISTS
BALTIC INTERNATIONAL BANK
WWW.BIB.EU
Manuprāt, Amenda piedāvā labi strukturētus pakalpojumus kopā ar pārdomātu klientu līdzekļu aizsardzību. Arī pats tirgojos forex un bieži esmu sastapies ar brokeriem, kas, lai pievilinātu klientus, piedāvā spredus, kas tikai izskatās cieši, un komisijas maksas, kas tikai sākotnēji šķiet zemas. Praksē daudzi no šiem brokeriem svārstīgos tirgus apstākļos ar nolūku paplašina spredus un manipulē ar darījumu izpildi, radot tirdzniecības vidi, kas patiesībā darbojas pret ieguldītājiem. Diemžēl tikai retais spēj saskatīt šo realitāti. Amenda tiek atzinīgi vērtēta starp pieredzējušiem treideriem, jo tā spēj nodrošināt zemas tirdzniecības izmaksas un ieviest biznesa modeli, kas ļauj izvairīties no interešu konflikta niansēs, kas bieži vien netiek ņemtas vērā.
Igors Petrovs
Igors Petrovs BANKU NOZARES PROFESIONĀLIS
Esmu ieņēmis vadošus amatus kredītiestādēs un aktīvu pārvaldes uzņēmumos, līdz ar to varu novērtēt finanšu institūciju uzņēmējdarbības struktūru un pakalpojumus. Vērtējot Amenda, redzu ļoti disciplinētu atbilstības politiku un labi izveidotas attiecības ar citām finanšu iestādēm. Šie ir aspekti, kas bieži vien tiek palaisti garām, analizējot forex brokerus. Tomēr patiesībā tie ir būtiski un vērā ņemami no potenciālo klientu viedokļa, jo ietekmē klientu līdzekļu drošību. Pat augstākā līmeņa servisam ir maza pievienotā vērtība, ja netiek nodrošināta līdzekļu aizsardzība. Amenda augstie standarti līdzekļu turēšanai apvienojumā ar vienām no zemākajām tirdzniecības izmaksām un ļoti pievilcīgiem tirdzniecības nosacījumiem veido būtisku konkurētspējas priekšrocību.
TOP